my code stock.com

Snippet options

Download: Download snippet as 1-basichtmlhtml.html.
Copy snippet: For this you need a free my code stock.com account.
Embed code : You will find the embed code for this snippet at the end of the page, if you want to embed it into a website or a blog!

<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <!--Thuật lệnh cho phép charset, khuyến nghị dùng utf-8 do độ thích ứng font chữ cao-->
  <title>HTML Cơ Bản</title>
  <!--Tựa đề của trang web, cái thứ mà sẽ hiện trên cái tab-->
  <link rel="stylesheet" href="FileHoTro.css">
  <!--File CSS không liên quan, vụ này sẽ hướng dẫn sau-->
</head>

<body>
  <center>
    Một Số Trang Web Nên Tham Khảo Để Bổ Sung Thông Tin :<br> Thư Viện Mã Lệnh:<br>
    <a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">W3SCHOOLS</a> <br> Playlist Của Thầy Thành Đỗ Mà Mình Dựa Theo Tạo Thành File Bên Dưới:<br>
    <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLMI-61XivrDo8NCSz71lSu-neE_KwUpkG" target="_blank">Lập Trình Website</a>
  </center>

  <div id="tieude">
    <h1>
      <font color="red">--------------------------------------------------------------------------------------</font>
    </h1>
    <h1><b><strong><font color="red">Các Thẻ Tiêu Đề Trong HTML</font></strong></b></h1>
    Các thẻ tiêu đề có các câu lệnh là
    <xmp>
<h1></h1>
    </xmp> Ví dụ :
    <h1>Đây là chữ nằm trong câu lệnh h1</h1> ------------------------------------
    <br> Tương tự với các câu lệnh h2 cho đến nhỏ hơn như h6
    <br> ------------------------------------
    <br> Ví dụ :
    <h4>Đây là chữ nằm trong câu lệnh h4</h4>
  </div>
  <br>
  <div id="dinhdang">
    <h1>
      <font color="red">--------------------------------------------------------------------------------------</font>
    </h1>
    <h1><b><strong><font color="red">Các Thẻ Định Dạng Text Trong HTML</font></strong></b></h1>
    Một số thẻ Định Dạng Text Thông Dụng Trong HTML
    <br>
    <br> ------------------------------------
    <br> <b>Thẻ In Đậm</b>
    <xmp><b></b></xmp> ------------------------------------
    <br> <i>Thẻ In Nghiêng</i>
    <xmp><i></i></xmp> ------------------------------------
    <br> <u>Thẻ Gạch Chân</u>
    <xmp><u></u></xmp> ------------------------------------
    <br> <big>Thẻ Thể Hiện Font Chữ Lớn Hơn</big>
    <xmp><big></big></xmp> ------------------------------------
    <br> <small>Thẻ Thể Hiện Font Chữ Nhỏ Hơn</small>
    <xmp><small></small></xmp> ------------------------------------
    <br> Thẻ Thể Hiện Phương Trình Hóa Học : Ví dụ : H<sub>2</sub>O
    <xmp><sub></sub></xmp> ------------------------------------
    <br> Thẻ Thể Hiện Phương Trình Toán Học: Ví dụ : 120<sup>25</sup>
    <xmp><sub></sub></xmp> ------------------------------------
    <br> <strong>Thẻ Nhấn Mạnh Chữ In Đậm</strong>
    <xmp><strong></strong></xmp> ------------------------------------
    <br> <em>Thẻ Nhấn Mạnh Chữ In Nghiêng</em>
    <xmp><em></em></xmp>
  </div>
  <br>
  <div id="fontchu">
    <h1>
      <font color="red">--------------------------------------------------------------------------------------</font>
    </h1>
    <h2><b><strong><font color="red">Thẻ Định Dạng Font Và Định Dạng Đoạn Văn Bản Trong HTML</font></strong></b></h2>
    Thẻ Định Dạng Font Thường Được Sử Dụng Như Sau
    <xmp>
      <font face="arial" size="6" color="blue">Chữ Được Thẻ Định Dạng</font>
    </xmp>
    <font face="arial" size="3">~~Kết Quả Của Thẻ Định Dạng Trên Sẽ Là :</font>
    <br><br>
    <font face="arial" size="6" color="blue">Chữ Được Thẻ Định Dạng</font>
    <br>
    <br> Trong Đó : "face" là dạng font sẽ sử dụng, "size" là kích thước của chữ, "color" là màu của chữ, chúng ta còn rất nhiều câu lệnh font khác nhưng cơ bản là nhiêu đó thôi :P <br><br>
  </div>
  <br>
  <div id="danhsach">
    <h1>
      <font color="red">--------------------------------------------------------------------------------------</font>
    </h1>
    <h2><b><strong><font color="red">Nhóm Thẻ Danh Sách Trong HTML</font></strong></b></h2>
    Có 2 Lệnh Cơ Bản Trong Nhóm Thẻ Danh Sách Là :
    <xmp>
      <ui>Nhóm Thẻ Cha</ui>
    </xmp>
    <xmp>
      <li>nhóm Thẻ Con</li>
    </xmp>
    Và 2 Nhóm Thẻ Này Lồng Vào Nhau Liên Tục Để Tạo Ra Một Mục Lục Như Phía Bên Dưới :
    <div id="ulli">
      <ul>
        <li>Tiêu Đề 1
          <ul>
            <li>1.1</li>
            <li>1.2</li>
            <li>1.3</li>
          </ul>
        </li>
        <li>Tiêu Đề 2
          <ul>
            <li>2.1</li>
            <li>2.2</li>
            <li>2.3</li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <br><br> Đoạn Code Trên Được Viết Như Sau :
    <div id="codeulli">
      <xmp>
        <ul>
          <li>Tiêu Đề 1
            <ul>
              <li>1.1</li>
              <li>1.2</li>
              <li>1.3</li>
            </ul>
          </li>
          <li>Tiêu Đề 2
            <ul>
              <li>2.1</li>
              <li>2.2</li>
              <li>2.3</li>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </xmp>
      <code>Như các bạn thấy "ul" là lệnh gọi, còn "li" là lệnh nhập, không thể tách rời 2 lệnh đó ra</code>
    </div>
  </div>
  <br>

  <div id="dinhdangbang">
    <h1>
      <font color="red">--------------------------------------------------------------------------------------</font>
    </h1>
    <center>
      <h2><b><strong><font color="red">Các Thẻ Định Dạng Bảng</font></strong></b></h2>
    </center>
    </center><br>
    <center><code>Đôi lời về định dạng bảng : đây là một trong những phần cơ bản nhưng lại khá là phức tạp cho người mới do sự phân bổ trong code, một thử thách thật sự, bạn đã đi được 8/10 con đường HTML - Cơ Bản, Chúc Mừng, nhưng nhớ cho rằng :<br><strong>"Kiến Thức Là Vô Tận Nhưng Nền Mống Là Thứ Quan Trọng Nhất" !</strong></code></center>
    <center><br><br> Nào Chúng Ta Bắt Đầu Với Một Số Lệnh Bảng Cơ Bản :</center>
    <center><img src="http://i.imgur.com/4S55ZRg.png" alt="cacgiatribang" style="width:500px;"></center>
    <br> Áp Dụng Một Số Thứ Chúng Ta Sẽ Có Một Bảng Hoàn Chỉnh Như Sau :
    <div id="table1">
      <table>
        <tr>
          <th>Company</th>
          <th>Contact</th>
          <th>Country</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>Alfreds Futterkiste</td>
          <td>Maria Anders</td>
          <td>Germany</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Centro comercial Moctezuma</td>
          <td>Francisco Chang</td>
          <td>Mexico</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Ernst Handel</td>
          <td>Roland Mendel</td>
          <td>Austria</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Island Trading</td>
          <td>Helen Bennett</td>
          <td>UK</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
          <td>Yoshi Tannamuri</td>
          <td>Canada</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
          <td>Giovanni Rovelli</td>
          <td>Italy</td>
        </tr>
      </table>

    </div>
    <br>Cùng Phân Tích Mã Code Của Bảng Trên Nào :
    <center><img src="http://i.imgur.com/OYjDRye.png" alt="cacgiatribang" style="width:500px;"></center>
    <br> Trong Đó :
    <div id="vidu321">
      <xmp>
        <table>Lệnh Tạo Bảng</table>
      </xmp>
      <xmp>
        <tr>Lệnh Tạo Hàng</tr>
      </xmp>
      <xmp>
        <th>Tạo Ô Dữ Liệu Trong Hàng Và Nhập Dữ Liệu</th>
      </xmp>
      <xmp>
        <td>Tạo Ô Dữ Liệu Tương Tự Như
          <th></th> Và Nhập Dữ Liệu Trực Tiếp Vào</td>
      </xmp>

    </div>
    <br>
  </div>
  <br>
  <div id="goilienket">
    <h1>
      <font color="red">-----------------------------------------------------------------------------------------</font>
    </h1>
    <center>
      <h2><b><strong><font color="red">Thẻ Liên Kết Trong HTML</font></strong></b></h2>
    </center>
    Có nhiều cách gọi thẻ liên kết, ví như : <br>
    <div id="lienket1kia">
      1 - Thẻ Liên Kết Nội Bộ : Là Thẻ Liên Kết Đã Có File Sẵn Trên Hệ Thống, Ví Dụ :<br>
      <xmp>
<a href="2-BasicCSS.html">Thẻ Liên Kết Nội Bộ</a>
      </xmp>
      Kết Quả Là : <a href="2-BasicCSS.html">Thẻ Liên Kết Nội Bộ</a><br>
    </div><br>
    <div id="lienket2kia">
      2 - Thẻ Liên Kết Online : Là Thẻ Liên Kết Dẫn Đến Đường Link Nào Đó Được Chỉ Định, Ví Dụ:<br>
      <xmp>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dT9eI40RNoQ">Hí Hí Hí :3</a>
      </xmp>
      Kết Quả Là : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dT9eI40RNoQ">Hí Hí Hí :3</a><br>
    </div>
    <br>
    <div id="lienket3kia">
      3 - Nếu Muốn Mở Trang Web Ở Tab Mới Thì Thêm Mã Lệnh _blank Như Sau :<br>
      <xmp>
<a href="https://www.w3schools.com/html/html_links.asp" target="_blank">Thư Viện W3SCHOOLS Về HTML</a>
      </xmp>
      Kết Quả Là : <a href="https://www.w3schools.com/html/html_links.asp" target="_blank">Thư Viện W3SCHOOLS Về HTML</a>
    </div>
    <br>

  </div>
</body>

</html>

Create a free my code stock.com account now.

my code stok.com is a free service, which allows you to save and manage code snippes of any kind and programming language. We provide many advantages for your daily work with code-snippets, also for your teamwork. Give it a try!

Find out more and register now

You can customize the height of iFrame-Codes as needed! You can find more infos in our API Reference for iframe Embeds.