my code stock.com

Snippet options

Download: Download snippet as ifthen.vbs.
Copy snippet: For this you need a free my code stock.com account.
Embed code : You will find the embed code for this snippet at the end of the page, if you want to embed it into a website or a blog!

Sub IfThen1()

  'proměnná typu pravdivostní hodnota
  've výchozím stavu False
  Dim boolDalsiUroven As Boolean
  
  'jestliže hráč nepostoupil do dalšího kola, pak zobraz zprávu
  If boolDalsiUroven = False Then MsgBox "Konec hry..."
  
End Sub

Sub IfThen2()

  Dim strPohlavi As String
  Dim strOsloveni As String

  strPohlavi = "žena"
  
  'jestliže proměnná pro pohlaví obsahuje řetězec "muž", pak...
  If strPohlavi = "muž" Then
    'proměnná pro oslovení bude obsahovat...
    strOsloveni = "Vážený pane,"
  'jinak...
  Else
    'proměnná pro oslovení bude obsahovat...
    strOsloveni = "Vážená paní,"
  End If
  
  'zobrazení na výstupu
  MsgBox strOsloveni & vbCrLf & "dovolujeme si..."
  
End Sub

Sub IfThen3()

  Dim sngStavVody As Single

  'sngStavVody od 0 do 1
  sngStavVody = 0.5

  'je sngStavVody na 0?
  If sngStavVody = 0 Then

    'podmínka splněna
    MsgBox "Sklenice je prázdná."

  'když sngStavVody není nula, je jedna?
  ElseIf sngStavVody = 1 Then

    'podmínka splněna
    MsgBox "Sklenice je plná."

  '...pak už zbývá jen jedna možnost
  Else
  
    MsgBox "Sklenice obsahuje množství vody."
    
  End If

End Sub

Sub FunkceIIf()

  'pomalejší než konstrukce If..Then

  Dim strZprava As String

  'jestliže pořadové číslo dnešního dne je větší než 5, pak...
  strZprava = IIf(Weekday(Now(), vbMonday) > 5, _
    "Je víkend, odpočívej!", _
    "Není víkend, pracuj!")
  
  'zobrazení výsledku
  MsgBox strZprava
  
  'pozor!
  'IIf vyhodnocuje VŽDY obě větve, tj. i v případě,
  'že daná větev nevyhovuje podmínce

  Dim iPocet As Integer
  Dim iVysledek As Double

  iPocet = 0
  
  'skončí chybou dělení nulou
  iVysledek = IIf(iPocet = 0, 0, 10 / iPocet)
  
End Sub

Create a free my code stock.com account now.

my code stok.com is a free service, which allows you to save and manage code snippes of any kind and programming language. We provide many advantages for your daily work with code-snippets, also for your teamwork. Give it a try!

Find out more and register now

You can customize the height of iFrame-Codes as needed! You can find more infos in our API Reference for iframe Embeds.